ಡಿಸೆಂಬರ್9+ಶನಿವಾರ!ಇಂದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ 5ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ+ಹನುಮ ಕೃಪೆ ಭಿಕಾರಿಯು ಶ್ರೀಮಂತ

ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತ ನೇ ತಾರೀ ಕು ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ವಾದಂತಹ ಶನಿವಾರ ಇಂದಿನಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯೋಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗ ವನ್ನು ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರು ಪಡೆಯ ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಸಿಗ ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ.

ನೀವೇನಾದರೂ ಶನಿ ದೇವರ ಭಕ್ತರಾಗಿ ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ರು. ಕೂಡ ಡಿಸ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗುರು ಜಿ ನಂಬರ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ ಫಲ ವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆಯ ಜೊತೆ ಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಫಲ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು.

ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಮುಂದೂಡ ಬೇಡಿ. ಆ ಕೆಲಸ ವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣ ವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶತ್ರು ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿ ರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿ ರುವವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ವನ್ನು ಕಾಣ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೇ ಒಳಿತಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೀರ.

ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡ ಬೇಡಿ. ಬಹಳ ದಿನ ದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿ ರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗ ತ್ತೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶನಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪಾತ್ರರಾಗ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಬಂಡವಾಳ ವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವರು ಬಂಡವಾಳ ದಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭ ದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಹೀನಾಯ ವಾಗಿ ಸೋಲ ನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ವನ್ನು ನೀವು ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಬುದು ನೀವು ಕಾಣ ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರ ವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇವರು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದ ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿ ಗಳು ಯಾವು ವು ಎಂದ ರೆ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಧನ ಸ್ಸು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿ.ಇವುಗಳ ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶನಿ ದೇವ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು.

Leave A Reply

Your email address will not be published.