ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವವರು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ

ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಏಕೆ ಕಟ್ಟ ಬೇಕು? ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಗಳು ಇವೆಯೇ? ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದು ನಿಜ ವೇ? ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸುವುದೇ ಇವತ್ತಿನ ಇಡೀ ಉದ್ದೇಶ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಗಳ ಹೊರ ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನೇ ಹಾಕೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಾ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವುದು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ನ್ನು ನೇತು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ವಾಮಾಚಾರ ಕೂಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದರು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಡಗಿ ದೆ ನಿಂಬೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೇತು ಹಾಕಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿಡ ಲು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣ ನ್ನ ಬಳಸ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪರಿಣಾಮ ಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣ ಮಟ್ಟದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಲಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರ ಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ನ್ನ ನೇತುಹಾಕಿ ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವವರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತ ದೆ ಎಂದು ನಂಬ ಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಗುಣ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನ್ನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೇತು ಹಾಕುವುದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ವೂ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ವೆಂದರೆ ನಿಂಬೆ, ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಖಾರ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರ ವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದ ಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೇತು ಹಾಕುವುದರಿಂದ.

ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೋಣ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರ ಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೇತು ಹಾಕುವುದು ಮಂಗಳಕರ ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಲ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ನ್ನ ನೇತು ಹಾಕಲು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಂಬೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ನ್ನ ನೇತು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು.

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಗಳು ಒಳ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನ ಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಯಾಕಾ ಗಬಾರದು, ಏನಂತೀ ರಿ? ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯುತ ಚೇಂಜ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್‌ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಮಗಾಗಿ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದ ಗಳು

Leave A Reply

Your email address will not be published.