ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ!

0 3,265

ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ.ಯಾವುದು? ಆ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವುದೇ? ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ.

ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಜೊತೆ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ವಿವರ ವಾಗಿ ಹೇಳ ಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ ಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ ಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಮಗುವಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಎ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಒಂದ ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೇಗ ವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಎರಡನೆಯ ದಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನ ವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಓದೋಕೆ ಬರಿಯೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯ ದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡಾ ಆಗ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕೆ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮಕ್ಕಳು.ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಲೂ ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಗಿ ರುತ್ತೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಗೆ ಹೋದರು? ನೀವು ಅಭಿನಂದನೆ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮೂರನೇ ದಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ ಕೂಡ ಇತರರಿಗಿಂತ ಇವರ ದ್ದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ರುತ್ತೆ. ವಿಷಯಗಳ ನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವರಿಗಿರುತ್ತದೆ.ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ಸ ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಪಿ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಪಿ ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಅನೇಕ ಗುಣ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ನೋಟ ದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಟತನ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾದ ಮನಸ್ಸ ನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ಸಾಹ ಇವರ ಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿ ಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಡಿ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ.

ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಡಿ. ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಸ್ತು ವಂತ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು.ಇವರು ತಮ್ಮ ನ ಶಿಸ್ತಿನ ಅಡಿಯ ಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ತಾರೆ.ಇತರರಿಗೆ ಶಿಸ್ತ ನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಕೊಂಚ ವು ಕೂಡ ಅಹಂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇವತ್ತು ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬಹು ಶಃ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸ ಬಹುದು.

Leave A Reply

Your email address will not be published.