ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು!

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರತರ ನಾವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ನಮಗೆ ಫಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಪಿತೃಗಳ ಕೋಪ

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಾರ್ಲೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತೃವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು

ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಮನೆಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರತರ ನಾವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ನಮಗೆ ಫಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಪಿತೃಗಳ ಕೋಪ

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಾರ್ಲೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತೃವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು

ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ಮನೆಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಿರಿಯರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು

Leave A Reply

Your email address will not be published.