ಈ 6 ಕೆಟ್ಟ habits ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ!

ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ವಿದುರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ 6 ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ 6 ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾವುವು..? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು ಎಚ್ಚರ..

ವಿದುರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದುರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರ 6 ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

​ಅಸೂಯೆ

ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇತರರನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ.

​ದ್ವೇಷ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿದುರ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಸಮಾಜವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಸಹಚರರು ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವನ ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

​ಕೋಪ

ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೋಪ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತೃಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಅತೃಪ್ತಿ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ತೃಪ್ತನಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ದೇವರು ಎನನ್ನು, ಎಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೋ ಅದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತನಾಗಬೇಕು.

​ಅನುಮಾನ

ಅನುಮಾನಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂದೇಹಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತೃಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂದೇಹವಾದಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿರುತ್ತಾನೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.