ಶ್ರೀಗಂಧ ಜೊತೆ ಚೆಂಡು ಹೂ ಹಾಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಲೆಪಿಸಿದರೆ ಶತ್ರು ನಾಶ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

0 54

ಚೆಂಡು ಹೂ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆಂದನದ ಜೊತೆ ತೆಯ್ದು ಇದನ್ನು ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಬಹಳ ಬೇಗ ನಾಶ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ದೀನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕಂಡಿತಾವಾಗಿ ತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಶತ್ರುನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಕಂಡಿತಾವಾಗಿ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಶತ್ರು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಚೆಂಡು ಹೂ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆಂದನದ ಜೊತೆ ತೆಯ್ದು ಇದನ್ನು ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಬಹಳ ಬೇಗ ನಾಶ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ದೀನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕಂಡಿತಾವಾಗಿ ತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಶತ್ರುನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ.ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಕಂಡಿತಾವಾಗಿ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಶತ್ರು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.