ಈ 5 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ

0 122

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಲಾಗುತ್ತದೆ.ನಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದ ಪಾಪಗಳು ಆ ಕರ್ಮ ಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯ ನ್ನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನುಭವಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ದು. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮವಿರುತ್ತದೆ.ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ಜನ್ಮ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಗಳನ್ನು ಕೊನೆ ಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ದುರಾದೃಷ್ಟ ವನ್ನು ನೀವು ಅದೃಷ್ಟ ವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಮೊದಲನೆಯದು ಪ್ರತಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪ ಗಳು ಅಂತ್ಯ ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಯು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು ಪೂರ್ವಜರಿಗಾಗಿ ದಾನ ಗಳನ್ನು ನೀಡ ಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬ ಲಾಗಿದೆ.ಈ ದಿನದಂದು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ಋಣ ಗಳು ದೂರ ವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೆಯದು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಿತ ವಾಗಿ ಗೀತೆ ರಾಮಾಯಣ, ಸುಂದರ ಕಾಂಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಗಳು ನಾಶ ವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇಳ ಬಹುದು.

ಮೂರನೆಯ ದು ಇಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಪಾಪ ಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಮಾತು ಬಾರದ ವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಸು, ನಾಯಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಇರುವೆ, ಮೀನು ಇತ್ಯಾದಿ ಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಅರಳಿ ಮರ ವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಲದ ಮರ ವನ್ನು ನಿಯಮಿತ ವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ರೆ ಅರಳಿ ಗಿಡ ವನ್ನು ಅಥವಾ ಆಲದ ಗಿಡ ವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿ.
ಈ ಮರಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಉದ್ಧಾರ ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ ಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಐದನೆಯ ದು ಸತತ ಏಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಗಳನ್ನು ನೆಡಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಗು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಉದಯ ವಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ದಿನದಂದು ರಹಸ್ಯ ದಾನ ವನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಲಾಗುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.