6 ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

0 4

ನೀವು 6 ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ 6 ಬೆರಳುಗಳಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 6 ಬೆರಳುಗಳಿರುವವರು ಬುಧದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೈಯಲ್ಲಿ 6 ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅಂತಹ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ.

ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ–ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಅಥವಾ ಪಾದದ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆರಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬುಧದ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆರಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಶುಕ್ರನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.