ಸೊಮವಾರದ ದಿನದಂದು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು!

0 1

ಇಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೋಮವಾರದ ದಿನವನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದ ದಿನದಂದು ನೀವು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ವೆಂದರೆ ಕಪ್ಪು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಧರಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದ ದಿನದಂದು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು

ಇಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೋಮವಾರದ ದಿನವನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು

ನೀವು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದ ದಿನದಂದು ನೀವು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ವೆಂದರೆ ಕಪ್ಪು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಧರಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದ ದಿನದಂದು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು.

ಇಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೋಮವಾರದ ದಿನವನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದ ದಿನದಂದು ನೀವು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ವೆಂದರೆ ಕಪ್ಪು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಧರಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದ ದಿನದಂದು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದು

Leave A Reply

Your email address will not be published.