ಒಂದೇ ಎಲೆ ಸಾಕು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬುಡದಿಂದಲೇ ವಾಸಿಯಾಗಲು

0 16,709

ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಕಿವಿ ಸಂದಿ ತುರಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆ ಎಲೆ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ವಂಗೆ ಮರದ ಎಲೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂಗೆ ಮರದ ನೆರಳನ್ನು ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ರಸ ಬರೋವರಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ನಂತರ ರಸ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾದಿ ಇರುತ್ತದೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಂತೆ ಒಂದು ವಾರ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಕಿವಿ ಸಂದಿ ತುರಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆ ಎಲೆ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ವಂಗೆ ಮರದ ಎಲೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂಗೆ ಮರದ ನೆರಳನ್ನು ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ರಸ ಬರೋವರಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ನಂತರ ರಸ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾದಿ ಇರುತ್ತದೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಂತೆ ಒಂದು ವಾರ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಕಿವಿ ಸಂದಿ ತುರಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆ ಎಲೆ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ವಂಗೆ ಮರದ ಎಲೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂಗೆ ಮರದ ನೆರಳನ್ನು ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ರಸ ಬರೋವರಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ನಂತರ ರಸ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾದಿ ಇರುತ್ತದೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಂತೆ ಒಂದು ವಾರ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.