ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಂಗು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಮನೆ ಮದ್ದು!

0 4

ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂಗು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂಗು ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಓವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಓವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಎಡಬಾರದು

ಧೂ ಮ ಪಾ ನ ಮ ದ್ಯ ಪಾ ನ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ವಾತ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬಾರದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು ಎಂದರೆ ಕಕ್ಕೆ ಮರದ ಹೂವನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಬಂದಿರ್ಲಿ ಏಳು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದು ಏಳು ದಿನದಿಂದ 21 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂಗು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂಗು ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಓವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಓವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಎಡಬಾರದು

ಧೂ ಮ ಪಾ ನ ಮ ದ್ಯ ಪಾ ನ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ವಾತ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬಾರದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು ಎಂದರೆ ಕಕ್ಕೆ ಮರದ ಹೂವನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಬಂದಿರ್ಲಿ ಏಳು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದು ಏಳು ದಿನದಿಂದ 21 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.